Sunday, 17 August 2014

Tarik El Hob (aka The Road to Love) -
Karim Tarek & Mustapha Khaddar

 Karim Tarek
Mustapha Khaddar
(left:) Khaddar (right:) Tarek

No comments:

Post a Comment